موسیقی، آموزش ساز، صدا، دانلود آهنگ، نت، آهنگ سازی، آموزش موسیقی  
بازگشت   موسیقی، آموزش ساز، صدا، دانلود آهنگ، نت، آهنگ سازی، آموزش موسیقی > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:104: 104 104
:22: 22 22
:76: 76 76
:68: 68 68
:6: 6 6
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:30: 30 30
:107: 107 107
:25: 25 25
:79: 79 79
:17: 17 17
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:28: 28 28
:105: 105 105
:23: 23 23
:77: 77 77
:15: 15 15
:69: 69 69
:7: 7 7
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:100: 100 100
:18: 18 18
:72: 72 72
:10: 10 10
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:26: 26 26
:103: 103 103
:75: 75 75
:13: 13 13
:67: 67 67
:5: 5 5
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:29: 29 29
:78: 78 78
:16: 16 16
:8: 8 8
:46: 46 46
:38: 38 38
:101: 101 101
:73: 73 73
:11: 11 11
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:27: 27 27
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:boredom: Boredom Boredom
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:drinks: Drinks Drinks
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:good: Good Good
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:fool: Fool Fool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:greeting: Greeting Greeting
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:acute: Acute Acute
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:clapping: Clapping Clapping
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:good2: Good2 Good2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:cray: Cray Cray
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:wow: Wow Wow
:laught: Laught Laught
:secret: Secret Secret
:drunk: Drunk Drunk
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:kid: Kid Kid
:saddam: Saddam Saddam
:donatello: Donatello Donatello
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:tooth: Tooth Tooth
:icecream: Icecream Icecream
:rifle: Rifle Rifle
:detective: Detective Detective
:bored: Bored Bored
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:holiday: Holiday Holiday
:pray2: Pray2 Pray2
:crutch: Crutch Crutch
:beta: Beta Beta
:talk: Talk Talk
:handshake: Handshake Handshake
:photo2: Photo2 Photo2
:confused3: Confused3 Confused3
:bangin: Bangin Bangin
:strange: Strange Strange
:gossip: Gossip Gossip
:nuke: Nuke Nuke
:chinese: Chinese Chinese
:arrow: Arrow Arrow
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:furious: Furious Furious
:newyear: Newyear Newyear
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:ah: Ah Ah
:smile2: Smile2 Smile2
:fishing: Fishing Fishing
:zipped: Zipped Zipped
:mad: Mad Mad
:shuriken: Shuriken Shuriken
:excl: Excl Excl
:shifty: Shifty Shifty
:eek: Eek Eek
:whistle: Whistle Whistle
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:santa: Santa Santa
:down: Down Down
:vampire: Vampire Vampire
:in_love: In Love In Love
:rockon: Rockon Rockon
:dizzy: Dizzy Dizzy
:brow: Brow Brow
:time: Time Time
:horse: Horse Horse
:puppy: Puppy Puppy
:crybaby: Crybaby Crybaby
:bleh: Bleh Bleh
:think: Think Think
:help: Help Help
:pizza: Pizza Pizza
:cool: Cool Cool
:bash: Bash Bash
:stupid: Stupid Stupid
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:ok: Ok Ok
:clover: Clover Clover
:bad: Bad Bad
:spam: Spam Spam
:geek: Geek Geek
:nono: Nono Nono
:cat2: Cat2 Cat2
:angel: Angel Angel
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:sick: Sick Sick
:firefox: Firefox Firefox
:yawn: Yawn Yawn
:lol: Lol Lol
:winking: Winking Winking
:lamo: Lamo Lamo
:scream: Scream Scream
:drool: Drool Drool
:wallbash: Wallbash Wallbash
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:rtfm: Rtfm Rtfm
:doctor: Doctor Doctor
:bye3: Bye3 Bye3
:tongue: Tongue Tongue
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:rap: Rap Rap
:dance: Dance Dance
:blush: Blush Blush
:threat: Threat Threat
:hmm: Hmm Hmm
:pokey: Pokey Pokey
:crazy: Crazy Crazy
:beee: Beee Beee
:sweat: Sweat Sweat
:haha2: Haha2 Haha2
:phone: Phone Phone
:confused: Confused Confused
:ban: Ban Ban
:starwars: Starwars Starwars
:goof: Goof Goof
:notworthy: Notworthy Notworthy
:cheers: Cheers Cheers
:arabia: Arabia Arabia
:smurf: Smurf Smurf
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:afro: Afro Afro
:smartass: Smartass Smartass
:fish: Fish Fish
:yinyang: Yinyang Yinyang
:love: Love Love
:shopping: Shopping Shopping
:evil: Evil Evil
:yahoo: Yahoo Yahoo
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:serenade: Serenade Serenade
:duel: Duel Duel
:wc: Wc Wc
:king: King King
:sailor: Sailor Sailor
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:tv: Tv Tv
:idea: Idea Idea
:rip: Rip Rip
:diablo: Diablo Diablo
:boxed: Boxed Boxed
:thumbup: Thumbup Thumbup
:homestar: Homestar Homestar
:puke: Puke Puke
:cry: Cry Cry
:biggrin: Biggrin Biggrin
:tastey: Tastey Tastey
:happy: Happy Happy
:pimp: Pimp Pimp
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:bann: Bann Bann
:stressed: Stressed Stressed
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:nyam: Nyam Nyam
:clap: Clap Clap
:artist: Artist Artist
:sorry: Sorry Sorry
:fyou: Fyou Fyou
:no: No No
:captain: Captain Captain
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:flex: Flex Flex
:zorro: Zorro Zorro
:mad2: Mad2 Mad2
:shutup: Shutup Shutup
:fight: Fight Fight
:shit: Shit Shit
:em: Em Em
:wink: Wink Wink
:kwasny: Kwasny Kwasny
:scared: Scared Scared
:drag: Drag Drag
:victory: Victory Victory
:jester: Jester Jester
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:dj: Dj Dj
:bye: Bye Bye
:toilet: Toilet Toilet
:hug: Hug Hug
:question: Question Question
:crying: Crying Crying
:blind: Blind Blind
:thinking: Thinking Thinking
:hi: Hi Hi
:plane: Plane Plane
:cop: Cop Cop
:bath: Bath Bath
:sun: Sun Sun
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:oops: Oops Oops
:clown: Clown Clown
:bag: Bag Bag
:specool: Specool Specool
:goodbye: Goodbye Goodbye
:nonono: Nonono Nonono
:censored: Censored Censored
:angry: Angry Angry
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:football: Football Football
:music: Music Music
:1eye: 1eye 1eye
:sleep: Sleep Sleep
:fireman: Fireman Fireman
:yes: Yes Yes
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:winkiss: Winkiss Winkiss
:laugh: Laugh Laugh
:second: Second Second
:drooling: Drooling Drooling
:watsup: Watsup Watsup
:kicking: Kicking Kicking
:sad: Sad Sad
:doh: Doh Doh
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:hysterical: Hysterical Hysterical
:red_indian: Red Indian Red Indian
:death: Death Death
:book: Book Book
:throb: Throb Throb
:hockey: Hockey Hockey
:pray: Pray Pray
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:beer: Beer Beer
:swoon: Swoon Swoon
:hammer: Hammer Hammer
:photo: Photo Photo
:confused2: Confused2 Confused2
:band: Band Band
:stoned: Stoned Stoned
:google: Google Google
:no_clue: No Clue No Clue
:chef: Chef Chef
:argue: Argue Argue
:sniper: Sniper Sniper
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:aggressive: Aggressive Aggressive
:smile: Smile Smile
:fishhit: Fishhit Fishhit
:yu: Yu Yu
:love2: Love2 Love2
:shout: Shout Shout
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:yak: Yak Yak
:listen: Listen Listen
:sheep: Sheep Sheep
:eat: Eat Eat
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:kiss: Kiss Kiss
:samui: Samui Samui
:dots: Dots Dots
:unsure: Unsure Unsure
:innocent: Innocent Innocent
:rlol: Rlol Rlol
:disgust: Disgust Disgust
:boxing: Boxing Boxing
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:hoover: Hoover Hoover
:punk: Punk Punk
:cry2: Cry2 Cry2
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:taz: Taz Taz
:happybday: Happybday Happybday
:pirate: Pirate Pirate
:construction: Construction Construction
:banned: Banned Banned
:stretcher: Stretcher Stretcher
:group: Group Group
:offtopic: Offtopic Offtopic
:clap2: Clap2 Clap2
:baby: Baby Baby
:sos: Sos Sos
:gathering: Gathering Gathering
:no2: No2 No2
:cat: Cat Cat
:alien: Alien Alien
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:shy: Shy Shy
:finger: Finger Finger
:wink2: Wink2 Wink2
:lady: Lady Lady
:scooter: Scooter Scooter
:drive: Drive Drive
:walkman: Walkman Walkman
:jockey: Jockey Jockey
:rotfl: Rotfl Rotfl
:dntknw: Dntknw Dntknw
:bye2: Bye2 Bye2
:tomato: Tomato Tomato
:hurray: Hurray Hurray
:ranting: Ranting Ranting
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:blow: Blow Blow
:third: Third Third
:hitler: Hitler Hitler
:play_ball: Play Ball Play Ball
:cowboy: Cowboy Cowboy
:batman: Batman Batman
:surrender: Surrender Surrender
:haha: Haha Haha
:osama: Osama Osama
:cold: Cold Cold
:balloon: Balloon Balloon
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:goodnight: Goodnight Goodnight
:notme: Notme Notme
:chair: Chair Chair
:apploud: Apploud Apploud
:smoke: Smoke Smoke
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:2guns: 2guns 2guns
:sly: Sly Sly
:first: First First
:yes2: Yes2 Yes2
:lookaround: Lookaround Lookaround
:shocking: Shocking Shocking
:euro: Euro Euro
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:41y: 41 41
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:4u7: 47 47
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:2g6: 26 26
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:42m: 42 42
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:2x1: 21 21
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:5i5: 55 55
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)

Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaidکپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است