موسیقی، آموزش ساز، صدا، دانلود آهنگ، نت، آهنگ سازی، آموزش موسیقی  
بازگشت   موسیقی، آموزش ساز، صدا، دانلود آهنگ، نت، آهنگ سازی، آموزش موسیقی > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:22: 22 22
:44: 44 44
:6: 6 6
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:30: 30 30
:25: 25 25
:55: 55 55
:17: 17 17
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:28: 28 28
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:56: 56 56
:18: 18 18
:10: 10 10
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:26: 26 26
:59: 59 59
:51: 51 51
:13: 13 13
:43: 43 43
:5: 5 5
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:29: 29 29
:16: 16 16
:46: 46 46
:8: 8 8
:38: 38 38
:78: 78 78
:49: 49 49
:11: 11 11
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:27: 27 27
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:boredom: Boredom Boredom
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:drinks: Drinks Drinks
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:good: Good Good
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:fool: Fool Fool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:greeting: Greeting Greeting
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:acute: Acute Acute
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:clapping: Clapping Clapping
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:good2: Good2 Good2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:cray: Cray Cray
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:wow: Wow Wow
:laught: Laught Laught
:secret: Secret Secret
:drunk: Drunk Drunk
:beta: Beta Beta
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:kid: Kid Kid
:saddam: Saddam Saddam
:donatello: Donatello Donatello
:bangin: Bangin Bangin
:tooth: Tooth Tooth
:icecream: Icecream Icecream
:rifle: Rifle Rifle
:detective: Detective Detective
:arrow: Arrow Arrow
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:holiday: Holiday Holiday
:pray2: Pray2 Pray2
:crutch: Crutch Crutch
:ah: Ah Ah
:talk: Talk Talk
:handshake: Handshake Handshake
:photo2: Photo2 Photo2
:confused3: Confused3 Confused3
:strange: Strange Strange
:gossip: Gossip Gossip
:nuke: Nuke Nuke
:chinese: Chinese Chinese
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:furious: Furious Furious
:newyear: Newyear Newyear
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:smile2: Smile2 Smile2
:fishing: Fishing Fishing
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:zipped: Zipped Zipped
:mad: Mad Mad
:shuriken: Shuriken Shuriken
:excl: Excl Excl
:bored: Bored Bored
:shifty: Shifty Shifty
:eek: Eek Eek
:bleh: Bleh Bleh
:whistle: Whistle Whistle
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:santa: Santa Santa
:down: Down Down
:bash: Bash Bash
:vampire: Vampire Vampire
:in_love: In Love In Love
:rockon: Rockon Rockon
:dizzy: Dizzy Dizzy
:bad: Bad Bad
:time: Time Time
:horse: Horse Horse
:puppy: Puppy Puppy
:crybaby: Crybaby Crybaby
:angel: Angel Angel
:think: Think Think
:help: Help Help
:pizza: Pizza Pizza
:cool: Cool Cool
:stupid: Stupid Stupid
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:ok: Ok Ok
:clover: Clover Clover
:spam: Spam Spam
:geek: Geek Geek
:nono: Nono Nono
:cat2: Cat2 Cat2
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:sick: Sick Sick
:firefox: Firefox Firefox
:brow: Brow Brow
:yawn: Yawn Yawn
:lol: Lol Lol
:blush: Blush Blush
:winking: Winking Winking
:lamo: Lamo Lamo
:scream: Scream Scream
:drool: Drool Drool
:beee: Beee Beee
:wallbash: Wallbash Wallbash
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:rtfm: Rtfm Rtfm
:doctor: Doctor Doctor
:ban: Ban Ban
:tongue: Tongue Tongue
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:rap: Rap Rap
:dance: Dance Dance
:arabia: Arabia Arabia
:threat: Threat Threat
:hmm: Hmm Hmm
:pokey: Pokey Pokey
:crazy: Crazy Crazy
:afro: Afro Afro
:sweat: Sweat Sweat
:haha2: Haha2 Haha2
:phone: Phone Phone
:confused: Confused Confused
:starwars: Starwars Starwars
:goof: Goof Goof
:notworthy: Notworthy Notworthy
:cheers: Cheers Cheers
:smurf: Smurf Smurf
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:smartass: Smartass Smartass
:fish: Fish Fish
:bye3: Bye3 Bye3
:yinyang: Yinyang Yinyang
:love: Love Love
:shopping: Shopping Shopping
:evil: Evil Evil
:yahoo: Yahoo Yahoo
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:serenade: Serenade Serenade
:duel: Duel Duel
:biggrin: Biggrin Biggrin
:wc: Wc Wc
:king: King King
:sailor: Sailor Sailor
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:bann: Bann Bann
:tv: Tv Tv
:idea: Idea Idea
:rip: Rip Rip
:diablo: Diablo Diablo
:artist: Artist Artist
:thumbup: Thumbup Thumbup
:homestar: Homestar Homestar
:puke: Puke Puke
:cry: Cry Cry
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:tastey: Tastey Tastey
:happy: Happy Happy
:pimp: Pimp Pimp
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:stressed: Stressed Stressed
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:nyam: Nyam Nyam
:clap: Clap Clap
:sorry: Sorry Sorry
:fyou: Fyou Fyou
:no: No No
:captain: Captain Captain
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:flex: Flex Flex
:zorro: Zorro Zorro
:mad2: Mad2 Mad2
:shutup: Shutup Shutup
:fight: Fight Fight
:boxed: Boxed Boxed
:shit: Shit Shit
:em: Em Em
:blind: Blind Blind
:wink: Wink Wink
:kwasny: Kwasny Kwasny
:scared: Scared Scared
:drag: Drag Drag
:bath: Bath Bath
:victory: Victory Victory
:jester: Jester Jester
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:dj: Dj Dj
:bag: Bag Bag
:toilet: Toilet Toilet
:hug: Hug Hug
:question: Question Question
:crying: Crying Crying
:angry: Angry Angry
:thinking: Thinking Thinking
:hi: Hi Hi
:plane: Plane Plane
:cop: Cop Cop
:1eye: 1eye 1eye
:sun: Sun Sun
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:oops: Oops Oops
:clown: Clown Clown
:specool: Specool Specool
:goodbye: Goodbye Goodbye
:nonono: Nonono Nonono
:censored: Censored Censored
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:football: Football Football
:music: Music Music
:sleep: Sleep Sleep
:fireman: Fireman Fireman
:bye: Bye Bye
:yes: Yes Yes
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:book: Book Book
:winkiss: Winkiss Winkiss
:laugh: Laugh Laugh
:second: Second Second
:drooling: Drooling Drooling
:beer: Beer Beer
:watsup: Watsup Watsup
:kicking: Kicking Kicking
:sad: Sad Sad
:doh: Doh Doh
:band: Band Band
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:hysterical: Hysterical Hysterical
:red_indian: Red Indian Red Indian
:death: Death Death
:argue: Argue Argue
:throb: Throb Throb
:hockey: Hockey Hockey
:pray: Pray Pray
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:aggressive: Aggressive Aggressive
:swoon: Swoon Swoon
:hammer: Hammer Hammer
:photo: Photo Photo
:confused2: Confused2 Confused2
:stoned: Stoned Stoned
:google: Google Google
:no_clue: No Clue No Clue
:chef: Chef Chef
:sniper: Sniper Sniper
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:smile: Smile Smile
:fishhit: Fishhit Fishhit
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:yu: Yu Yu
:love2: Love2 Love2
:shout: Shout Shout
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:yak: Yak Yak
:listen: Listen Listen
:sheep: Sheep Sheep
:eat: Eat Eat
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:kiss: Kiss Kiss
:samui: Samui Samui
:dots: Dots Dots
:banned: Banned Banned
:unsure: Unsure Unsure
:innocent: Innocent Innocent
:rlol: Rlol Rlol
:disgust: Disgust Disgust
:baby: Baby Baby
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:hoover: Hoover Hoover
:punk: Punk Punk
:cry2: Cry2 Cry2
:alien: Alien Alien
:taz: Taz Taz
:happybday: Happybday Happybday
:pirate: Pirate Pirate
:construction: Construction Construction
:stretcher: Stretcher Stretcher
:group: Group Group
:offtopic: Offtopic Offtopic
:clap2: Clap2 Clap2
:sos: Sos Sos
:gathering: Gathering Gathering
:no2: No2 No2
:cat: Cat Cat
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:shy: Shy Shy
:finger: Finger Finger
:boxing: Boxing Boxing
:blow: Blow Blow
:wink2: Wink2 Wink2
:lady: Lady Lady
:scooter: Scooter Scooter
:drive: Drive Drive
:batman: Batman Batman
:walkman: Walkman Walkman
:jockey: Jockey Jockey
:rotfl: Rotfl Rotfl
:dntknw: Dntknw Dntknw
:balloon: Balloon Balloon
:tomato: Tomato Tomato
:hurray: Hurray Hurray
:ranting: Ranting Ranting
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:apploud: Apploud Apploud
:third: Third Third
:hitler: Hitler Hitler
:play_ball: Play Ball Play Ball
:cowboy: Cowboy Cowboy
:2guns: 2guns 2guns
:surrender: Surrender Surrender
:haha: Haha Haha
:osama: Osama Osama
:cold: Cold Cold
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:goodnight: Goodnight Goodnight
:notme: Notme Notme
:chair: Chair Chair
:smoke: Smoke Smoke
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:sly: Sly Sly
:first: First First
:bye2: Bye2 Bye2
:yes2: Yes2 Yes2
:lookaround: Lookaround Lookaround
:shocking: Shocking Shocking
:euro: Euro Euro
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:41y: 41 41
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:4u7: 47 47
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:2g6: 26 26
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:42m: 42 42
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:2x1: 21 21
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:5i5: 55 55
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)

Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaidکپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است